مومیایی سیاه

دسترسی : موجود

15,000 تومان

مرور سریع

مومنایی ماده شیمیایی که به مقدار بسیار کم از شکاف سنگ‌هاي‌ کوهستانی بعضی از نقاط زمین خارج میشود. عده‌اي از پزشکان سنتی، بعضی از گیاهان دارویی را منشا ان میدانند.که در طول تاریخ عمر زمین، به عللی در لابلای سنگ‌ها حبس شده و پس از تخمیر به‌‌‏تدریج جریان یافته و از سنگ‌ها خارج می شود.