همورئید(بواسیر)

مقطر غلیظ همورئید(بواسیر)

دسترسی : موجود

12,000 تومان

مرور سریع

مقطر غلیظ همورئید

موارد مصرف:

کمک به رفع بواسیر (همورئید)

درد بواسیر

رکتوم 

زخم مقعد