معدل سودا

معدل سودا

دسترسی : موجود

16,000 تومان

مرور سریع

معدل سودا

موارد مصرف:

  1. اعتدال دهنده خلط سودا و قابل دفع کردن آن
  2. درمان واریس
  3. غلظت خون
  4. بزرگی طحال
  5. بی خوابی وافسردگی
  6. تیرگی زیر چشم
  7. بی طراوتی پوست
  8. باعث تصفیه خون و تنقیه کامل خلط سودا غلیظ