گلرنگ

گلرنگ

دسترسی : موجود

10,000 تومان

مرور سریع

گلرنگ

خواص گلرنگ

  1. مسهل
  2. مسکن 
  3. تقویت اعصاب
  4. تقویت بدن
  5. خلط آور
  6. تقویت جنسی
  7. تنظیم کننده عادات ماهیانه
  8. استفاده به جای زعفران