چوب بلسان

دسترسی : موجود

10,000 تومان

مرور سریع

از جهت درمانى روغنش از دانه و دانه اش از چوبش قوى تر است . شیره خالص بلسان بوى معطرى دارد، و بهترین آن شیره تازه مى باشد.
مزاج : چوبش در دوم خشک و دانه اش کمى گرم تر از چوبش است ، شیره اش از هر دو گرم تر است و گرمى شیره در اول و سوم است.
مقوی دماغ و اعصاب است.